เพลงงูกินหาง

posted on 06 Mar 2012 16:15 by natasin-rochana

                                                                     เพลงงูกินหาง 

           เป็นเพลงที่เหมาะสำหรับการสอนเด็กเล็ก  เนื่องจากเป็นการรำประกอบการละเล่นที่สนุกสนานและใช้ภาษาท่าทางธรรมชาติที่เป็นอิริยาบถของมนุษย์ มาใช้ประกอบการรำ

         ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

                      โดยการซักถาม

         ๒.  ขั้นสอน 

                      บรรยายหลักการสอนนาฏศิลป์ไทย  โดยใช้  Power Point  เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการใช้ภาษาท่า  การแต่งกาย เนื้อร้อง  ทำนองเพลง เครื่องดนตรี  และท่ารำ  โดยใช้วิธีการสอนดังนี้

ประวัติความเป็นมา

           เพลงงูกินหาง  เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประกอบการแสดงละครในเรื่องอิเหนาตอนไหว้พระ  สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นบทตาโบลวิวังต์และบทคอนเสิร์ต  เป็นชุดการแสดงของพี่เลี้ยงเป็นพ่องูและงูกินหาง กิดาหยันเป็นลูกงู  (กรมศิลปากร , ๒๕0๖: ๘๔-๘๕ )

                                                                เพลงงูกินหาง

                                                                ร้องลำงูกินหาง

                         พ่องู           แม่เอยแม่งู                                   เจ้าไปอยู่ที่ไหนมา

                         แม่งู           ฉันไปกินน้ำหนากลับมาเมื่อตะกี้ 

                         พ่องู          ไปกินน้ำบ่อไหน                            จงบอกฉันไปให้ถ้วนถี่

                         แม่งู           ฉันจะบอกบัดนี้

                         พ่องู                                                              บอกไปสิอย่าเนิ่นนาน

                         แม่งู          ไปกินน้ำเอย                                   กินน้ำบ่อหิน

                         ลูกงู          ไปกินน้ำบ่อหิน                               บินไปก็บินมา      (ทวน)

                         แม่งู          บินเอยบินร่อน                                ดังกินนรบนเวหา

                         ลูกงู          รักเจ้ากินนรา                                  บินไปบินมาเอยฯ  (ทวน)

                         พ่องู          เราจะขอถามอีกสักหน่อย

                         แม่งู                                                               ถามอะไรบ่อยบ่อยไปเลยทีเดียว

                         พ่องู          เออเมื่อเจ้าออกไปเที่ยว                    กินน้ำบ่อเดียวหรือไฉน

                         แม่งู           เราไปกินอีกบ่อ                               หนึ่งหนาเจ้าพ่องูใหญ่

                         พ่องู          ไปกินน้ำบ่ออะไร                             จงบอกไปเร็วเถิดหนา

                         แม่งู          ไปกินน้ำเอย                                    กินน้ำบ่อโศก

                         ลูกงู          ไปกินน้ำบ่อโศก                               โยกไปโยกมา     (ทวน)

                         แม่งู          โศกเอยโศกเศร้า                               คิดถึงเจ้าทุกเวลา

                         ลูกงู          รักเจ้าพวงดอกโศก                            โยกไปโยกมา     (ทวน)

                         แม่งู          กินหัวหรือกินหาง   (เจรจา)

                          พ่องู        กินกลางตลอดตัว  (ไล่)

ภาษาท่า 

อธิบายการใช้ภาษาท่า  หรือภาษาท่ารำ

          ภาษาท่า  คือการแสดงกิริยาท่าทางธรรมชาติสื่อความหมายแทนคำพูด  แบ่งออกเป็น  ๓  ประเภทคือ

                      ๑)  ภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูด เช่น  รับ ปฏิเสธ  สั่ง  เรียก  เธอ  ฉัน  กิน  เป็นต้น

                       ๒)  ภาษาท่าที่ใช้เป็นอิริยาบถและกิริยาอาการ เช่น  ยืน  เดิน  นั่ง  ไหว้  เป็นต้น

                       ๓)  ภาษาที่แสดงอารมณ์ภายใน เช่น  รัก  โกรธ  ดีใจ  เสียใจ  โศกเศร้า  ร่าเริง  เป็นต้น

เพลงงูกินหาง 

-           เป็นเพลงที่ใช้ภาษาท่าทางธรรมชาติแทนคำพูด เช่น  ท่าเรียก  ปฏิเสธ

-          ใช้ภาษาท่าที่ใช้เป็นอิริยาบถและกิริยาอาการ เช่น  ยืน  เดิน  โยกตัว

-          ใช้ภาษาท่าแสดงอารมณ์ภายใน เช่น  รัก  โศกเศร้า

 

 

 

 

 

                                                  ภาพที่  ๒๙  การแต่งกายเพลงงูกินหาง   

วิธีการฝึกหัดเพลงงูกินหาง  มีขั้นตอนดังนี้ 

๑)      ฝึกให้ร้องเพลงงูกินหาง  โดยร้องตามครูทีละวรรค

๒)     แบ่งนักเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม คือ พ่องู  แม่งูและลูกงู

๓)     ให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบการร้องเพลงงูกินหาง  แต่ละกลุ่ม

๔)     สอนปฏิบัติท่ารำงูกินหาง  โดยอธิบายการแปรแถว  แล้วสอนปฏิบัติท่ารำพร้อมกันทุกคน

๕)     จัดกลุ่มพ่องู แม่งูและลูกงู  ปฏิบัติท่ารำตามบทร้องของตน  ตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงการเล่นงูกินหาง

๖)      นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เรื่องประโยชน์ของการรำเพลงงูกินหาง

edit @ 11 Mar 2012 18:58:47 by rochana

Comment

Comment:

Tweet

ฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนคะ

 

#4 By พีรภาว์ (118.175.221.49) on 2015-11-10 14:00

surprised smile surprised smile surprised smile

#3 By (1.46.226.107|1.46.226.107) on 2014-11-29 11:29

angry smile wink sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile embarrassed surprised smile double wink double wink cry embarrassed embarrassed

#2 By (125.26.7.127|125.26.7.127) on 2014-02-06 18:44

open-mounthed smile sad smile

#1 By (223.205.177.76|223.205.177.76) on 2014-01-28 18:28