แผนการสอนรายคาบ 

เรื่อง  การฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว  ( ตัวพระตัวนาง )

ลำดับขั้นการสอน 

           ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

                      โดยการบรรยายเรื่องการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย

           ๒.  ขั้นสอน 

                      โดยการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเพลงช้า เพลงเร็ว  และวิธีการฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว

ประวัติความเป็นมา 

           เพลงช้า เพลงเร็ว  เป็นเพลงหน้าพาทย์สืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  มีท่ารำที่ครูอาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยได้บัญญัติไว้เป็นแบบฉบับมาแต่โบราณ  ดังนั้นการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยจะต้องฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว  ให้คล่องแคล่ว  แม่นยำจนชำนาญและงดงาม  ซึ่งใช้เวลาในการฝึกหัดเป็นปี  เนื่องจากการฝึกเพลงช้า เพลงเร็ว  เป็นการฝึกแม่ท่า  ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว  แล้วจะมีกิริยาแช่มช้อยงดงาม

ท่ารำ

           ท่ารำในเพลงช้า เพลงเร็ว  เป็นท่าที่ปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยนำมาใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำแม่บท  การตีบทประกอบการแสดง  โขน  ละคร  และเชื่อว่าหากได้รับการฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว  แล้วจะเป็นนาฏศิลป์ทางการฟ้อนรำได้ดีในอนาคต

 วิธีการฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว

           ก่อนมีการฝึกหัดเพลงช้าเพลงเร็ว ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะปฏิบัติการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นก่อนเช่น  ตั้งวง  จีบ  ยืนเหลื่อมเท้า  ก้าวหน้า  ก้าวข้าง  กระดกเท้า  และลักคอ  เป็นต้น

           นอกจากนี้จะต้องฟังจังหวะหน้าทับให้เป็น  ท่องจังหวะหน้าทับให้ได้  และมีสมาธิ  ดังนั้นลำดับขั้นตอนการฝึกหัดเพลงช้าและเพลงเร็ว  ควรมีลำดับขั้นตอนดังนี้

           ๑.  การฝึกหัดการฟังจังหวะหน้าทับ  และฝึกร้องทำนองจังหวะหน้าทับปรบไก่ เช่น  “จะ  โจง  จะ  ทิง  โจง  ทิง”( เพลงช้า ) และ “ตุ๊บ  ทิง  ทิง” ( เพลงเร็ว ) พร้อมปรบมือเข้าจังหวะ

           ๒.  ฝึกท่ารำเพลงช้า  จะต้องฝึกเท้าก่อนแล้วฝึกมือ  เป็นช่วงๆ แล้วค่อยฝึกท่ารำผสมกันระหว่างมือกับเท้า

           ๓.  ปฏิบัติท่ารำเพลงช้า เพลงเร็วตั้งแต่ต้นจนจบ

           ๔.  บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว

เพลงช้า  เพลงสร้อยสน

ท่อนที่  ๑

-ท ล ซ

-ล – ซ

- ด ร ม

- ซ – ล

- ดํ- รํ

- ด – ล

- - - ซ

- - - ม

- - - ซ

-  ซ ซ ซ

- ล – ซ

- ม – ร

- ด ร ม

- ซ – ล

- รํ – ดํ

- ล – ซ

- - - ร

- ร ร ร

ม ร ท ร

- ม – ซ

ล ซ ดํ

ซ ม – ซ

- - - ล

- - - ดํ

- - - ล

- ล ล ล

- ม ซ ล

ดํ - รํ

- ซ – ดํ

- รํ – มํ

- ซํ– มํ

- รํ – ดํ

- ท ล ซ

- ล – ซ

- ด ร ม

- ซ – ล

- ดํ – รํ

- ด – ล

- - - ซ

- - - ม

- - - ซ

- ซ ซ ซ

- ล – ซ

- ม – ร

- ด ร ม

-ซ – ล

- รํ – ดํ

- ล – ซ

- ด ร ม

- ซ – ล

- รํ ดํ ล

- ซ -ม

- ล ซ ม

ซ ม ร ด

- - ม ร

ด ร – ม

- - - ม

- ม ม ม

- ด ด ด

- ร – ม

- ซ – ม

- ร ร ร

- ม – ร

- ด ด ด

          

ท่อนที่  ๒

- มํ มํ มํ

- ซํ – ดํ

- - มํ รํ

ดํ รํ – มํ

- ฟ ซ ล

- ดํ – รํ

- มํ – รํ

- ดํ – ล

- - - ดํ

- ดํ ดํ ดํ

- รํ – ดํ

- ล – ซ

- ฟ ซ ล

- ดํ – รํ

- ดํ – รํ

รํ รํ – ดํ

- - - ซ

- ซ ซ ซ

ล ซ ม ซ

- ล – ดํ

- รํ – ดํ

- ล – ดํ

ดํ ดํ – ล

ล ล – ซ

- - - ซ

- ซ ซ ซ

ล ซ ม ซ

- ล – ดํ

- รํ – ดํ

- ล – ดํ

ดํ ดํ – ล

ล ล – ซ

- ล ซ ม

ซ ม ร ด

- - ม ร

ด ร – ม

- ฟ ซ ล

- ดํ – รํ

- มํ – รํ

- ดํ – ล

- ล – ซ

ซ ซ – ล

ล ล – ดํ

ดํ ดํ – รํ

- มํ – รํ

- ดํ – รํ

- ดํ – ท

- ล – ซ

- ด ร ม

- ซ – ล

- รํ ดํ ล

- ซ – ม

- ล ซ ม

ซ ม ร ด

- - ม ร

ด ร – ม

- - - ม

- ม ม ม

- ด ด ด

- ร – ม

- ซ – ม

- ร ร ร

- ม – ร

- ด ด ด

ท่อนที่  ๓

- - - ม

- ซ ซ ซ

- - - ล

- ซ ซ ซ

- ล – ซ

- ม – ซ

- ล – ดํ

ดํ ดํ – ล

- - - ม

- ม ม ม

ร ด ร ม

- ซ – ล

- ท – ล

- ซ – ล

- ท – ดํ

- รํ – ดํ

- - - ฟ

- ฟ ฟ ฟ

- ฟ -ซ

- ซ ซ – ฟ

- ล – ดํ

- ล – ซ

- - - ฟ

- - - ม

- - - ฟ

- ม ม ม

- ล – ซ

- ม – ร

- ล ซ ม

ซ ม ร ด

- - ม ร

ด ร – ม

- ด ร ม

- ซ – ล

- รํ ดํ ล

- ซ – ม

- ล ซ ม

ซ ม ร ด

- - ม ร

ด ร – ม

- - - ม

- ม ม ม

- ด ด ด

- ร – ม

- ซ – ม

- ร ร ร

- ม – ร

- ด ด ด

 

ท่อนที่  ๔

- - - ล

- - - ซ

- ดํ ดํ ดํ

- ซ ซ ซ

- - - รํ

ล ซ ม ซ

- ดํ ดํ ดํ

- ล – ดํ

- รํ – ดํ

- รํ – ดํ

- ล – ดํ

- ล – ดํ

ดํ ดํ – ล

ดํ ดํ – ล

ล ล – ซ

ล ล – ซ

- ล ซ ม

- - - ท

- ซ ม ร ด

- ท ท ท

- - ม ร

- รํ – ท

- ด ร – ม

- ล – ซ

- ฟ ซ ล

ล ซ ดํ ล

- ดํ – รํ

ซ ม – ซ

- มํ – รํ

- - - ล

- ดํ – ล

- - - ดํ

- ล ซ ม

ซ ม ร ด

- - ม ร

ด ร – ม

- ล ซ ม

ซ มรด

- - ม ร

ด ร – ม

- - - ม

- ม ม ม

- ด ด ด

- ร – ม

- ซ – ม

- ร ร ร

- ม – ร

- ด ด ด

เพลงเร็ว

ท่อนที่  ๑

- ม – ล

- ซ – ม

- ร – ม

- ซ ซ ซ

- ร – ซ

- ล – ท

- มํ รํ ท

- ล – ซ

- ม – ล

- ซ – ม

- ร – ม

- ซ ซ ซ

- ร – ซ

- ล – ท

- มํ รํ ท

- ล – ซ

- ดํ – ซ

- ดํ ดํ ดํ

- มํ – รํ

- ดํ – ท

- ร – ซ

- ล – ท

- มํ รํ ท

- ล – ซ

- ดํ – ซ

- ดํ ดํ ดํ

- มํ – รํ

- ดํ – ท

- ร – ซ

- ล – ท

- มํ  ท

- ล – ซ

ท่อนที่  ๒

- ม – ล

- ซ – ม

- ร – ม

- ซ ซ ซ

- ร – ซ

- ล -ท

- มํ รํ ท

- ล – ซ

- ม – ล

- ซ – ม

- ร – ม

-ซ ซ ซ

- ร – ซ

- ล – ท

- มํ รํ ท

- ล – ซ

- ซ ซ ซ

- ร - ซ

- ล ล ล

- ม – ล

- - ท ซ

ล ท ดํ รํ

- รํ – มํ

- รํ – ท

ท ท – ล

ล ล -ซ

- - ท ซ

ล ท ดํ รํ

- รํ – มํ

- รํ – ท

ท ท – ล

ล ล – ซ

- ซ – ล

- ท ท ท

- ซ – ล

- ซ ซ ซ

- ซ – ล

- ท ท ท

- ซ – ล

- ซ ซ ซ

- - - ม

- ม ม ม

- ร – ม

- ซ – ล

- รํ - ท

- ล -ฟ

ฟ ฟ – ม

ม ม – ร

- - ฟ ร

ม ฟ ซ ล

- ล – ท

- ล – ฟ

ฟ ฟ – ม

ม ม -ร

- - ฟ ร

ม ฟ ซ ล

- ล – ท

- ร – ม

ด ซ ล ซ

- ล – ฟ

- ฟ ฟ ฟ

ด ท ล ซ

 ฟ ฟ – ม

- ซ – ล

ฟ ซ ล ซ

ม ม – ร

ล ล –ซ

ด ท ล ซ

- ร – ม

ด ซ ล ซ

- ฟ ฟ ฟ ฟด ท ล ซ

- ฟ – ม

ฟ ซ ล ซ

- ร ร ร

ด ท ล ซ

 

เพลงลา

- ล ล ล

- ท - ท

ม ร ท ร

ม ซ - ม

- ท - ล

- ซ - ม

ร ท ร ม

- ซ - ล

- มํ รํ ท

- ล- ซ

- - ท ล

ซ ล - ท

- ซ ล ท

- รํ - มํ

- ซํ - ม

- รํ - ท

- ล ล ล

- ท - ล

- ซ - ม

- ซ - ล

- ท - รํ

- ท - ล

ล ล - ซ

ซ ซ - ม

- ร ร ร

- ม - ซ

- ท - ล

- ซ - ม

- รํ - มํ

- รํ - ท

- - - ล

- - - ซ

       

            ๓.  ขั้นสรุปและทบทวน

                      อภิปรายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและฝึกหัดการรำเพลงช้า เพลงเร็ว  ตั้งแต่ต้นจนจบ

             ๔. ขั้นวัดผล

                      ซักถามเกี่ยวกับประวัติเพลงช้า เพลงเร็ว  ให้ปฏิบัติท่ารำเพลงช้า เพลงเร็วพร้อมกัน  ซักถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการฝึกเพลงช้าเพลงเร็ว

edit @ 11 Mar 2012 19:01:49 by rochana

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (182.53.221.42|182.53.221.42) on 2014-11-25 07:19