แผนการสอนรายคาบ

เรื่อง  การสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย

จุดประสงค์การสอน

           ๑.  อธิบายหลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย

           ๒.  การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย  เพลงไก่แจ้  เพลงสีนวล  และเพลงงูกินหาง

           ๓.  บอกประโยชน์ของการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยในเด็กปฐมวัย

รายการสอน

           ๑.  หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย

           ๒.  การรำเพลงไก่แจ้  เพลงสีนวล  และเพลงงูกินหาง

           ๓.  ประโยชน์ของการฝึกนาฏศิลป์ไทยให้เด็กปฐมวัย

วัสดุและอุปกรณ์หรือสื่อประกอบการสอน

           Power  Point  หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           ๑.  นักเรียนบอกวิธีการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย  เพลงไก่แจ้  เพลงสีนวล  เพลงงูกินหาง

           ๒.  นักเรียนร้องและรำเพลงไก่แจ้  เพลงสีนวล  เพลงงูกินหาง

           ๓.  บอกประโยชน์ของการรำนาฏศิลป์ไทย

                                                                       เพลงไก่แจ้

ลำดับขั้นการสอน

          ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                    โดยการซักถามเกี่ยวกับสัตว์ปีกที่นักเรียนรู้จัก

          ๒.  ขั้นสอน

                      โดยบรรยายหลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย  โดยใช้  Power  Point 

           วิธีการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย  ควรมีขั้นตอนดังนี้

                       ๑.  ให้ฟังเพลงและอธิบายความหมายของเพลงไก่แจ้  ดังนี้

                                                                       เพลงไก่แจ้

                                                                                 เนื้อร้องภาษไทย  โดย  อาจารย์ เตือนใจ  ศรีสมารุต

                                                                            เรียบเรียงเสียงประสาน  โดย  อาจารย์ กิตติ  ศรีเปารยะ

                                                                                                           ขับร้องโดย กัณณิกา  สธนพงศ์

                                           ไก่แจ้เอยหางฟู                        อ้าปากชูขันขานร้อง

                              เสียงเสนาะไพเราะใดปาน                      สุขสราญน่ารักจริงเอย

ความหมายของเนื้อเพลง   

         ไก่แจ้หางฟู  จะขันร้องเสียงไพเราะ  ฟังแล้วมีความสุข

                      ๒.  สอนร้องเพลง

                            โดยให้นักเรียนร้องเพลงตามครูที่ละวรรค  ตบมือเข้าจังหวะจนจบเพลง

                      ๓.  สอนท่ารำทีละท่า  โดยสอนมือและเท้า

                            ท่ามือ    ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง  ท่าออก

                                         ท่าตั้งวงกลาง  คำร้องที่ว่า “ไก่แจ้เอยหางฟู”

                                         ท่าจีบระดับปาก  แล้วปล่อยออกไปอีกมือหนึ่งจีบส่งหลังคำร้องที่ว่า “อ้าปาก 

                                         ชูขัน ขานร้อง  เสียงเสนาะไพเราะใดปาน ”

                                         ท่าตีปีก  คำร้องที่ว่า  “สุขสราญ น่ารักจริงเอย”

                            ท่าเท้า    ท่าออก  ก้าวเท้าหน้า  ย้ำเท้าหลัง  แล้วยกเท้าหน้า

                                          ก้าวข้างหลบเข่า  ขยับเท้าอยู่กับที่

                             ท่ามือ    สอดสร้อยมาลาแปลง

                                          จีบระดับปากแล้วโบกมือออกไป

                                          ท่าบิน

                             ท่าเท้า   ท่าน่ารัก,  ท่าตบมือ,  ท่าม้วนจีบปล่อยตั้งวงกลาง  รำมือและเท้าประสานกัน

                                          โดยสลับแถวกันอยู่หน้า

                      ๔.  ให้นักเรียนบอกความรู้สึกต่อการรำเพลงไก่แจ้  ครูเพิ่มเติมประโยชน์ของการรำ

รูปภาพการแต่งกายเพลงไก่แจ้ดูจาก  CD-ROM

โอกาสที่ใช้แสดง

           เพลงไก่แจ้เป็นชุดเบ็ดเตล็ด  แสดงได้ทุกโอกาส

           ๓.  ขั้นสรุปและทบทวน

                       ๑.  ให้นักเรียนบอกความหมายของเพลงไก่แจ้     

                       ๒.  ปฏิบัติท่ารำเพลงไก่แจ้

                       ๓.  บอกประโยชน์การรำเพลงไก่แจ้

            ๔. ขั้นวัดผล

                       ๑.  ซักถามความหมายของเพลงไก่แจ้

                       ๒.  ให้รำเพลงไก่แจ้

                        ๓.  ให้บอกประโยชน์ของการำเพลงไก่แจ้

                                                                         เพลงสีนวล

ลำดับขั้นการสอน

          ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                     โดยการซักถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่นักเรียนเคยรำ

          ๒.  ขั้นสอน

                       โดยการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบการแสดง  เป็นการรำเดียวหรือรำหมู่ที่ใช้ภาษาท่าสื่ออิริยาบถท่าทางธรรมชาติของมนุษย์

           วิธีการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กปฐมวัย  ควรมีขั้นตอนดังนี้

                      ๑.  ให้ฟังเพลงแล้วอธิบายความหมายของเพลงสีนวล

                                                                       เพลงสีนวล

                                                                                 เนื้อร้องภาษไทย  โดย  อาจารย์ เตือนใจ  ศรีสมารุต

                                                                            เรียบเรียงเสียงประสาน  โดย  อาจารย์ กิตติ  ศรีเปารยะ

                                                                                                      ขับร้องโดย  กัณณิกา  สธนพงศ์

                                        สีนวล  สีนวลชวนรำ                        ร่างกายคมขำฟ้อนรำแสนเพลิน

                          ส่ายมือไปมาก้าวขาย่างเดิน                            กวักมือเชื้อเชิญเดินมาเล่นด้วยกัน (รับ)

                          จีบซ้ายมือหน่อยค่อยๆ ชวนเดิน                      อย่ามัวเพลิดเพลินยกมือขวาขึ้นพลัน

                          สะบัดมือไปโยกย้ายตัวกัน                              จังหวะเร็วนั้นฉันและเธอชวนเดิน  (รับ)       

ความหมายของเนื้อหา  

           สีนวลของแสงอาทิตย์ยามเช้าสวยงาม  สดชื่น  เด็กหน้าตาคมขำ  ฟ้อนรำให้ดูเพลิดเพลิน  รำส่ายมือไปมาพร้อมก้าวขาย่างเดินไป  พลางกวักมือชว