แผนการสอนรายคาบ

เรื่อง หลักการสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่เด็กช่วงชั้นที่  ๒

จุดประสงค์การสอน

           ๑.  อธิบายประวัติความเป็นมาของเพลงสีนวล  ระบำไก่  และฟ้อนเงี้ยว

           ๒.  ฝึกหัดการรำเพลงสีนวล  ระบำไก่  และฟ้อนเงี้ยว

           ๓.  บอกความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ไทยกับวิถีชีวิต

รายงานการสอน

            ๑.  ประวัติความเป็นมาเพลงสีนวล  ระบำไก่  และฟ้อนเงี้ยว

            ๒.  ปฏิบัติทักษะการร้องและรำเพลงสีนวล  ระบำไก่  และฟ้อนเงี้ยว

            ๓.  ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ไทยกับวิถีชีวิต

วัสดุและอุปกรณ์ หรือสื่อประกอบการสอน

            Power Point  ประวัติและรูปแบบการแสดงเพลงสีนวล  ระบำไก่  และฟ้อนเงี้ยว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           ๑.  นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาของเพลงสีนวล  ระบำไก่  และฟ้อนเงี้ยว

           ๒.  นักเรียนปฏิบัติท่ารำเพลงนวล  ระบำไก่  และฟ้อนเงี้ยว

           ๓.  นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง

                                                                           รำสีนวล

ลำดับขั้นตอนการสอน

           ๑.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                       โดยกล่าวถึงการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง

            ๒.  ขั้นสอน

                      โดยอธิบายประวัติความเป็นมา ลักษณะและรูปแบบการแสดง  การแต่งกาย   เครื่องดนตรี  เนื้อร้องทำนองเพลง  ท่ารำ  และโอกาสที่ใช้แสดงรำสีนวล

ประวัติความเป็นมา

           รำสีนวล เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคกลางที่อวดลีลา ท่ารำที่อ่อนช้อยงดงาม การแต่งกายที่สวยงาม เป็นกิริยาอาการของหญิงสาวแรกรุ่นที่สนุกสนานรื่นเริง

ลักษณะและรูปแบบการแสดง

           การรำสีนวลเป็นการรำเดี่ยวหรือรำหมู่ที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน   มีการตีบทตามบทร้องตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย  มีลีลาท่ารำที่ใช้ภาษาท่าและภาษานาฏศิลป์ประกอบบทร้อง  และจะจบด้วยเพลงต้นวรเชษฐ์  ออกเพลงเร็วเพลงลา หรือจบ ลงด้วยเพลงเร็ว ลา ก็ได้

การแต่งกาย

           รำสีนวลเป็นการรำของผู้หญิงพื้นเมืองภาคกลาง  ลักษณะการแต่งกายจะห่มสไบ  นุ่งโจงกระเบน  ปล่อยผม  ทัดดอกไม้ด้านซ้าย  สวมเครื่องประดับ  สร้อยคอ  ตุ้มหู  สะอิ้งนาง  และกำไลเท้า

รูปการแต่งกายรำสีนวลดูจาก CD-ROM

เครื่องดนตรี                                                                                                                                                  

            เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบรำสีนวลคือวงปี่พาทย์เครื่องห้า  ประกอบด้วย  ปี่ใน  ระนาดเอก

 ฆ้วงวงใหญ่  กลองทัด  ตะโพน  และฉิ่ง

รูปวงปี่พาทย์เครื่องห้าดูจาก CD-ROM

 เนื้อร้องและทำนองเพลง    

                                                                      เพลง สีนวล

                                            สีนวลชวนชื่นเมื่อยามเช้า         รักเจ้าสาวสีนวลกวนคิดถึง

                                แม้ไม่แลเห็นเจ้าเฝ้าคะนึง                     อยากให้ถึงวันที่รำสีนวล  (รับ)

                                                                     เพลงเร็ว - ลา

โน้ตเพลงสีนวล  โดยนายชุมพล ปัญจะ

ท่อน 1

- - - รํ

- - - ล

- ท - ล

รํ ท ท ท

- ซ - ล

- ท - รํ

- มํ - รํ

- ท - ล

- ร - ซ

- ล - ท

- มํ รํ ท

- ล - ซ

- ท - รํ

- ท - ล

ท ล ซ ม

- ร - ซ

- ล ล ล

ท ล ซ ม

- ร - ซ

- ม ม ม

- ท - รํ

- ท - ล

ท ล ซ ม

- ซ - ล

- ล ล ล

ท ล ซ ม

- ร - ซ

- ม ม ม

- ร - ซ

- ล - ท

- มํ รํ ท

- ล – ซ

 

ท่อน 2

- ซ ล ท

- รํ - มํ

- ลํ ซํ มํ

- รํ - ท

- - - -

- ล ล ล

ท ล ซ ล

ท รํ - ท

- - ล ท

ร ท ล ซ

ล ซ ร ซ

- ล - ท

- - ล ท

รํ ท ล ซ

- ล ท ล

ซ ม - ซ

- ล ล ล

ท ล ซ ม

- ร - ซ

- ม ม ม

- ท - รํ

- ท - ล

ท ล ซ ม

- ซ - ล

- ล ล ล

ท ล ซ ม

- ร - ซ

- ม ม ม

- ร - ซ

- ล - ท

- มํ รํ ท

- ล – ซ

 

ความหมายของเนื้อเพลง

           สีนวลระเรื่อของแสงอาทิตย์ยามเช้าทำให้สดชื่น  หลงรักเจ้าสาวที่ห่มสไบสีนวล ทำให้หวนคิดถึง  หากไม่เห็นสาวงามก็คิดถึง  อยากให้ถึงวันที่สาวงามจะมารำสีนวลอีก

ท่ารำ

           สอนปฏิบัติร้องและรำแพลงสีนวลตั้งแต่ต้นจนจบ ดูต่อจาก CD-ROM

โอกาสที่ใช้แสดง

           รำสีนวลเป็นรำเบ็ดเตล็ดใช้แสดงในงานมงคลทั่วไป 

          ๓.  ขั้นสรุปและทบทวน

                     ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเพลงสีนวลที่เรียนมาตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมกัน  แล้วร้องและรำร่วมกัน

          ๔.  ขั้นวัดผล

                     ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพลงสีนวล  ในเรื่องประวัติความเป็นมาของเพลงสีนวล  และลักษณะรูปแบบการแสดงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง  เนื้อร้องและทำนองเพลง  การแต่งกายของการรำสีนวล  แล้วรำเพลงสีนวลพร้อมกัน

edit @ 11 Mar 2012 19:08:33 by rochana

Comment

Comment:

Tweet